Zpracování osobních údajů

CMA

Informace o zpracování osobních údajů

 

1. Identifikační údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

 
Správcem osobních údajů je společnost Central Management Agency s.r.o., se sídlem Poděbradská 1284/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO 04106229, SZ C 31219 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále jen „společnost CMA“), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.
Společnost CMA vyjmenovala za svého pověřence pro ochranu osobních údajů Sergeye Chentsova, e-mailová adresa chentsov@cmagency.cz, telefonní číslo +420 721 763 890.
 

2. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

 
a. Členství ve věrnostním klubu CMA.
 
Společnost CMA zpracovává pro účely členství ve věrnostním klubu CMA následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností CMA je nezbytné pro plnění smlouvy o členství ve věrnostním klubu CMA.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání členství ve věrnostním klubu CMA a po jeho zániku během plynutí promlčecí lhůty.
Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.
 

3. Práva subjektu údajů

 
Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR, nebo příslušnými právními předpisy.
Subjekt údajů má vůči správci právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a (vi) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním společnosti CMA:
a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,
b) elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
c) telefonicky na výše uvedeném čísle.
 

4. Příslušné právní předpisy

 
Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.